TPU-透明规格

特性:高机械强度、透明性、耐磨损性以及耐溶剂性能,良好的加工性和再回收利用性等优点。

应用:鞋底、鞋面材、品牌logo、轮子、垫片、运动器材以及机械零件等。

产品项目

物性 检测方法 I-80AH14A I-85AH14A I-90AH14A I-95AH14A I-98AH14A
硬度 ASTM D-2240 80±3A 85±3A 90±2A 95±2A 55±2D
比重 ASTM D-792 1.20±0.02 1.20±0.02 1.22±0.02 1.22±0.02 1.22±0.02
100% 抗拉模数 ASTM D-412 >40 >60 >70 >90 >120
300% 抗拉模数 ASTM D-412 >80 >120 >130 >180 >240
抗拉强度 ASTM D-412 >250 >250 >270 >300 >300
伸长率 ASTM D-412 >500 >500 >500 >500 >450
撕裂强度 ASTM D-624 >60 >80 >100 >130 >160
物性 检测方法 I-60DH14A I-64DH14A I-71DH14A I-74DH14A
硬度 ASTM D-2240 60±2D 64±2D 71±2D 74±3D
比重 ASTM D-792 1.23±0.02 1.23±0.02 1.23±0.02 1.23±0.02
100% 抗拉模数 ASTM D-412 >160 >160 >200 >200
300% 抗拉模数 ASTM D-412 >280 >280 >300 >300
抗拉强度 ASTM D-412 >350 >350 >360 >370
伸长率 ASTM D-412 >350 >350 >300 >300
撕裂强度 ASTM D-624 >180 >200 >230 >250
备注
  • 本公司可依客户需求,配合开发其他产品。
  • 上列数值仅供参考用,可依客户需求不同而调整。