TPU-标准规格

特性:高机械强度、耐磨损性以及耐溶剂性能,良好的加工性和再回收利用性等优点。

应用: 运动鞋底、鞋面材、品牌logo、轮子、垫片、运动器材以及机械零件等。

产品项目

物性 检测方法 I-80AH14 I-85AH14 I-90AH14 I-95AH14 I-98AH14
硬度 ASTM D-2240 80±3A 85±3A 90±2A 95±2A 55±2D
比重 ASTM D-792 1.20±0.02 1.20±0.02 1.22±0.02 1.22±0.02 1.22±0.02
100% 抗拉模数 ASTM D-412 > 40 > 60 > 70 > 90 > 120
300% 抗拉模数 ASTM D-412 > 80 > 120 > 130 > 180 > 240
抗拉强度 ASTM D-412 > 250 > 250 > 270 > 300 > 330
伸长率 ASTM D-412 > 500 > 500 > 500 > 500 > 450
撕裂强度 ASTM D-624 > 60 > 80 > 100 > 130 > 160
物性 检测方法 I-60DH14 I-64DH14 I-71DH14 I-74DH14  
硬度 ASTM D-2240 60±2D 64±2D 71±2D 74±3D  
比重 ASTM D-792 1.23±0.02 1.23±0.02 1.22±0.02 1.23±0.02  
100% 抗拉模数 ASTM D-412 > 140 > 160 > 200 > 200  
300% 抗拉模数 ASTM D-412 > 260 > 280 > 300 > 300  
抗拉强度 ASTM D-412 > 350 > 350 > 360 > 370  
伸长率 ASTM D-412 > 500 > 400 > 350 > 350  
撕裂强度 ASTM D-624 > 60 > 200 > 230 > 250  
备注
  • 本公司可依客户需求,配合开发其他产品。
  • 上列数值仅供参考用,可依客户需求不同而调整。